Phone: +385 91 43 58 693 | info@lspr.hr

Gabrijela Kišiček

Gabrijela Kišiček rođena je 1977. u Varaždinu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 2004. diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za slavistiku i Odsjeku za fonetiku.

Od veljače 2008. zaposlena je na Odsjeku za fonetiku kao znanstveni novak-asistent na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskoga jezika i suradnik na znanstvenom projektu Forenzična fonetika: slušno prepoznavanje i zvučna analiza govora (br. 130-0000000-0786) voditeljice prof. dr. Gordane Varošanec-Škarić. Kvalifikacijski rad Usporedba ženske i muške retorike u politici pod mentorstvom prof. emeritusa Ive Škarića obranila je 2008. Doktorski rad „Forenzičko prepoznavanje i profiliranje govornika prema gradskim varijetetima hrvatskoga jezika“ pod mentorstvom prof. dr. Gordane Varošanec-Škarić obranila je u siječnju 2012. Na Odsjeku za fonetiku sudjelovala je u nastavi kolegija Ortoepija hrvatskoga jezika I, Neverbalna komunikacija, a u akademskoj godini 2013./2014. izvodi kolegije Govornička argumentacija, Povijest govorništva i Govorništvo za nastavnike te seminare na kolegiju Govorništvo.

Kao izvanjski suradnik sudjelovala je u nastavi na nekoliko fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu izvodeći kolegije: Govorničke vještine na Agronomskom fakultetu, Komunikacija u nastavi na Prirodoslovno matematičkom fakultetu i Kultura govora na Kineziološkome fakultetu. Članica je društva Rhetoric Society of Europe i Association for Informal Logic and Critical Thinking, a od 2012. predsjednica je Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva. Kao pozvani predavač sudjelovala je na Summer Institute of Argumentation – Multi-modal argumentation na Sveučilištu u Windsoru u Kanadi. Bila je predsjednica Organizacijskog odbora 1. međunarodne konferencije o retorici „Dani Ive Škarića“ 2012.

Zajedno s Igorom Žagarom uredila je knjigu What do we know about the world? u izdanju Windsor Study in Argumentation, Sveučilišta u Windsoru. Objavila je 12 znanstvenih i 5 stručnih radova te izlagala na 16 međunarodnih znanstvenih konferencija u Hrvatskoj i svijetu.

Program: Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom, Razvijanje komunikacijskih vještina